Artikel 1 – Definities

1. Opdrachtnemer/ondernemer: Buitenkeukens.com 

2. Opdrachtgever: degene ten behoeve van wie opdrachtnemer diensten verricht.

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in (enige vorm van) een beroep op bedrijf.

4. Dienst: alle door Buitenkeukens.com verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Een en ander uit hoofde van de opdracht.

5. Opdracht: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;

6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer. Het betreft algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW).

7. Offerte: de schriftelijke en/of elektronische aanbieding (het aanbod) van opdrachtnemer aan opdrachtgever om tegen een bepaalde prijs een opdracht uit te voeren.

8. Dag: kalenderdag.

9. Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

10. Niet op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de overeenkomst wordt gesloten bij de opdrachtgever thuis of eventuele andere (fysieke) locatie die is afgesproken.

11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

12. Overmacht: omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van opdrachtnemer kan worden verlangd.

13. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien toe op consumenten zoals bedoeld in artikel 1 onder 3.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden op enig moment (geheel of gedeeltelijk) nietig is ofwel nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen in stand en zal de betreffende bepalingen onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking/bedoeling van deze bepaling zoveel mogelijk benaderd.

6. Het bepaalde in het vorige lid wordt tevens toegepast op bepalingen uit de overeenkomst (van opdracht).

7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de opdrachtnemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de opdrachtgever. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

2. De overeenkomst van dienstverlening komt tot stand door aanvaarding van de offerte – verstuurd door opdrachtnemer – door opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of materialen.

6. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen wijzigingen in de opdracht of uitvoering daarvan overeenkomen, een en ander in de breedste zin van het woord. Deze tussentijdse wijzigingen dienen immer door partijen aan elkaar te zijn bevestigd, dan wel gelden als bevestigd door ondernemer indien er aanvang is gemaakt met de gewijzigde werkzaamheden. Indien er sprake is van tussentijdse wijzigingen, aanvaardt opdrachtgever dat de overeengekomen tijdsplanning hierdoor kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever, zo mogelijk vooraf, zo spoedig mogelijk over de effecten van de tussentijdse wijziging op de overeengekomen vergoeding. Wijzigingen die leiden tot meerwerk (of op enige andere wijze een verhoging van de kosten) komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

7. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de opdrachtnemer bevoegde medewerkers van de opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer steeds een kwitantie.

8. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever op enige wijze afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, is opdrachtnemer daaraan nimmer gebonden. De overeenkomst komt aldus niet tot stand conform de afwijkende aanvaarding, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft.

Artikel 4 – Het aanbod van de opdrachtnemer

1. Het aanbod van opdrachtnemer is te allen tijde vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten . De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijk weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.

5. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;

• de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

7. Een samengestelde offerte verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 5 – (Kosten van) meerwerk

1. Indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht dat er meerwerk nodig is voor het goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, gaat dit in overleg en tegen een ondertekende meerprijsopgave.

2. Foutieve of te late informatie, verstrekt door opdrachtgever, kan tevens meerwerk opleveren of op een andere manier kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van opdrachtgever.

3. Vertraging veroorzaakt op wat voor manier dan ook door opdrachtgever kan ook kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer zal altijd met de opdrachtgever in overleg treden over een redelijk bedrag ter vergoeding. Een opdrachtgever stemt automatisch in met de vergoeding indien hij niet in overleg wenst te treden met de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Rechten en plichten van de opdrachtgever

1. Voorafgaand en gedurende de uitvoering van de overeenkomst is en blijft opdrachtgever gehouden opdrachtnemer alle benodigde informatie te verstrekken en alle benodigde medewerking te blijven verlenen, waarvan de opdrachtgever weet dan wel behoort te weten dat deze informatie en/of medewerking relevant is c.q. kan zijn voor een correcte en voorspoedige uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien bij aanvaarding van de overeenkomst dan wel gedurende de uitvoering van de overeenkomst zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de overeenkomst of het resultaat daarvan negatief kunnen beïnvloeden, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

3. Opdrachtgever dient onder andere te zorgen dat de opdrachtnemer tijdig over het terrein of ruimte kan beschikken waarop de werkzaamheden moeten worden verricht. Tevens dient de opdrachtgever hiervoor alle benodigde medewerking te verlenen om onder andere – en niet limitatief – aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen mogelijk te maken.

4. Foutieve of te late informatie, verstrekt door opdrachtgever, kan meerwerk opleveren als bedoeld in artikel 5 lid 2.

5. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde medewerking te verlenen die nodig is, eventueel op verzoek van opdrachtnemer, om alle zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die eventueel de werkzaamheden van opdrachtnemer nadelig kunnen beïnvloeden of schade kunnen veroorzaken, te verwijderen.

6. Niet nakoming van de in de vorige leden opgesomde plichten, leveren een (gedeeltelijke) niet nakoming van de verbintenis op aan de kant van opdrachtgever.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen voor goede, kwalitatieve producten/goederen en voert de overeengekomen opdracht naar beste weten en kunnen uit.

2. De voornoemde verplichting betreft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Opdrachtnemer controleert te allen tijde het ontwerp, advies of maatvoering tijdens het werk.

4. Opdrachtnemer is (geheel) vrij om te bepalen in welke volgorde overeenkomsten worden uitgevoerd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd het werk door onderaannemers te laten uitvoeren. Ten aanzien van onderaannemers geldt dat zij dienen te voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. Bij gebreke daarvan komen de daaruit voortvloeiende sancties en/of boetes – ook indien deze rechtstreeks aan opdrachtnemer en/of haar opdrachgever worden opgelegd – geheel voor rekening en risico van de betreffende onderaannemer. De onderaannemer dient opdrachtnemer en opdrachtgever te vrijwaren voor alle schade ter zake in die zin dat de onderaannemer de betreffende boete(s)/schade als eigen schuld dient te voldoen c.q. opdrachtnemer schadeloos dient te stellen voor de door opdrachtnemer en/of opdrachtgever betaalde boete(s) en/of schade verband houdende met de overtreding van de onderaannemer.

Artikel 8 – De prijs

1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door leverancier aan de opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de opdrachtgever. Tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.

2. In het aanbod c.q. de offerte wordt de wijze van berekening van de totaalprijs bekend gemaakt. Dit kan enerzijds via een gefixeerd bedrag, maar ook kan worden overeengekomen dat gedurende de uitvoering de uiteindelijke totaalprijs wordt gevormd. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever in het laatste geval op de hoogte van de stand van het regiebedrag.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt nimmer een aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de opdrachtnemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. Opdrachtnemer gaat uit van een bepaalde prijs in de offerte. Daarbij vermeldt de opdrachtnemer dat eventuele prijsstijgingen voor rekening en risico zijn van de zakelijke opdrachtgever.

5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument is in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Opdrachtgever heeft er dus recht op dat het product geen gebreken mag vertonen die u – als opdrachtgever het product op een normale manier gebruikt, volgens de voorschriften die opgesteld zijn door opdrachtnemer – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product.

2. De opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

3. Opdrachtgever dient te allen tijde de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

4. Opdrachtnemer biedt een garantietermijn van 1 jaar voor door de opdrachtnemer geproduceerde en geleverde producten en materialen. Voor producten en materialen geleverd door een derde partij geldt de door deze partij gegeven garantietermijn.

5. De garantie geldt o.a. niet indien:

• Opdrachtgever eigenmachtig veranderingen heeft aangebracht;

• Opdrachtgever eigenhandig producten heeft verplaatst;

• Opdrachtgever het product heeft blootgesteld aan inwerkingen van buitenaf, bijvoorbeeld chemisch agressieve stoffen, vloeistoffen, dampen of gassen;

• Opdrachtgever het product niet heeft gereinigd conform de handleiding;

• Opdrachtgever niet de originele onderdelen of toebehoren heeft gebruikt;

• Opdrachtgever het product heeft verwaarloosd;

• Er defecten zijn ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag, natuurrampen en overige buiten normale weersomstandigheden.

6. De in dit artikel benoemde garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar.

Artikel 10 – De klachtplicht van de opdrachtgever

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. De opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de opdrachtnemer niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt, kennis heeft gegeven.

2. Indien de in het vorige lid genoemde termijn niet in acht wordt genomen, kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op een eventuele non-conformiteit.

3. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

4. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Bij klachten dient een opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de opdrachtnemer.

6. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtnemer niet op, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan (zoals, maar niet uitsluitend, onderzoekskosten) voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door opdrachtgever is geleden.

3. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om eventuele schade tot een minimum te beperken.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien opdrachtnemer niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 25.000,–. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal van eigendommen van opdrachtgever die bij opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

6. Schade van welke aard dan ook aan materiaal van opdrachtnemer, door verwijtbaar handelen van opdrachtgever, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever.

7. Indien levering van producten of uitvoering van diensten door overmacht geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat opdrachtgever nimmer recht tot ontbinding, enige vorm van schadevergoeding of vermindering van de overeengekomen totaalprijs. Onder overmacht valt alles wat daar op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onder kan worden geschaad, waaronder – maar niet beperkt tot – natuurrampen.

8. Indien opdrachtgever niet aan voornoemde verplichtingen voldoet, dan wel opdrachtgever op andere wijze niet aan verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer bevoegd om nakoming van de overeenkomst op te schorten, te staken, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren of te wijzigen. Opdrachtnemer zal hiermee nimmer verantwoordelijk zijn voor enige vergoeding aan opdrachtgever. In geval van ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft opdrachtnemer wel het recht om opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van ontbinding, annulering of wijziging en vrijwaart opdrachtnemer ter zake.

Artikel 12 – Betaling door opdrachtgever

1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen.

2. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

6. Onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die opdrachtnemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

7. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 13 – Opschorten/stopzetten dienstverlening door opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet tijdige betaling en/of overtreding van de algemene voorwaarden.

2. Opschorting of stopzetting ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting van de openstaande factuur/facturen.

3. Voor opschorting of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze algemene voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en boetebeding

1. Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij de opdrachtnemer. Waaronder, maar niet hiertoe beperkt, wordt begrepen: auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten en handelsnaamrechten.

2. Alle foto’s en teksten op de website, zijn eigendom van opdrachtnemer. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.

3. Werkzaamheden, producten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst specifiek voor de opdrachtgever zijn ontworpen, ontwikkeld en/of samengesteld, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer, tenzij anders door partijen is overeengekomen.

4. In alle gevallen kan opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer niet gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn op welke manier dan ook voor de opdrachtnemer.

5. Bij overtreding van de genoemde bedingen verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete ten hoogte van € 2.000 ,- voor elke overtreding, vermeerderd met € 150,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Opzeggingen

1. Opzegging gaat in overleg, er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er kosten zijn verbonden aan de gemaakte uren.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, tussen de partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Lid 1 is tevens van toepassing indien opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Geïnspireerd worden door wat je ziet?

Buitenkeuken samenstellen Contact opnemen